مدتی پیش به سبب موقعیت کاری و وظایفی که برای شغلم تعریف شده به یکی از موضوعات دامداری در رابطه با وضعیت توزیع پراکندگی دامداری های صنعتی کشانده شدم.  موضوع مکان یابی از جمله مطالبی است که غالباً در محدوده فعالیتهای جغرافیدانان معرفی می شود و یا اگر منصفانه تر برخورد کنیم یکی از اعضا یا گروههای کاری قطعاً می توانند جغرافیدان ها باشند.  هنگامی که در اولین قدم به دنبال بررسی سوابق و مرور ادبیات موضوع بودم دریافتم که به رغم مطالب کلی بسیاری که در این زمینه زده شده، کارهای عملی و یا حتی ادبیات تئوری در این زمینه در ایران بسیار محدود است. کارهای خوبی در مورد مکان یابی با استفاده از GIS در ایران نیز انجام شده و بسیاری از این کارها نیز توسط افراد غیر جغرافیدان انجام شده و برخی از آنها با دیدگاههای فنی و افرادی که از پایه های اولیه شناخت محیط بی بهره اند انجام شده است. البته آنچه که به عنوان وظیفه در طرح تحقیقاتی مورد نظر بر عهده من است، انجام مکان یابی نیست بلکه بررسی عواملی است که بر توزیع مکانی کنونی دامداری ها مؤثر بوده و اثرات احتمالی این مکان گزینی ، می باید در حد مقدورات طرح مورد بررسی قرار گیرد. با زحمت زیاد به سبب عدم دسترسی کافی به منابع و به دلیل پولی بودن اغلب منابع و مقالات تمام متن خارجی توانستم مطالبی را در این زمینه گردآوری کنم ..

 در اینجا و احتمالاً در قسمت های بعدی سعی می کنم مطالبی را که به عنوان ادبیات این موضوع و یا ادبیات موضوعی مکان یابی در کل پیدا کرده ام معرفی کنم . مربوط ترین مقاله ای که در زمینه عوامل تأثیر گذار بر توزیع مکانی دامداری ها پیدا کردم، مقاله ای است که در اینجا ترجمه شده آن را در اختیار علاقمندان قرار می دهم . سعی می کنم مطالب یافته شده، ترجمه ها و یا لااقل نشانی مطالب یافته شده را در قسمت های بعدی ارائه کنم..  

مدل سازی موقعیت بهینه پرواربندی صنعتی گاو

 

Donald L.Byrkett، Richard A.Miller،and E.Paul Taiganides

مترجم: حمیدرضا وجدانی

    چكیده:  انواع مدل های برنامه ریزی خطی جهت مطالعه موقعیت بهینه پروار بندی صنعتی گاواستفاده شده است. این مقاله درصدد تحلیل عواملی كه درمكان گزینی پرواربندی گاو نقش دارند وتعیین عواملی است كه لازم است دراین مدل ها وارد شوند. علاوه برعواملی كه بطورمتداول دراین زمینه به كار گرفته می شده اند به تعریف ناحیه والگوهای كاربری اراضی توجه شده است. نتایج بررسی در بین عوامل مختلف نشان دهنده اهمیت گوساله مورد نیاز پرواربندی، غلات مورد نیاز پروار والگوهای كاربری اراضی است. این نتایج درتحلیل روندهای آینده موقعیت پرواربندی هاموردبحث قرارگرفته است.

 

واژه های كلیدی: پرواربندی گاو، كاربری اراضی، برنامه ریزی خطی ، موقعیت مكانی ، انتخاب ناحیه

 

     درپانزده سال اخیربسیاری ازاقتصاد دانان كشاورزی همچون: باگیا، دیتریش، گودوین وكینگ1 شروع به كارمدل سازی مكان بهینه پرواربندی صنعتی گاو نموده اند. هریك ازمدل هایی كه به این منظوربه كارگرفته شده تعدادی موضوعات را به صورت مشترك بادیگرمدل ها وتعدادی ازعوامل رابه صورت اختصاصی موردتوجه قرارداده است. هدف این مقاله بررسی عوامل مختلف جهت تعیین مهمترین عواملی است كه درمكان گزینی پرواربندی صنعتی گاو موثرند.

     درابتداماسعی داریم اثرانتخاب نواحی پرواربندی گاو ونواحیی راكه منابع مختلف مورد نیازاین صنعت درآنها وجود دارد، برروی مكان یابی این صنعت مورد ارزیابی قراردهیم؛ به این منظور نواحی مختلفی برای هریك ازمتغیرها تعریف شده است كه نتیجتاً تعدادنواحی كه برای هرمتغیرتعریف می شودبیش ازتعدادنواحی پرواربندی گاواست. سپس فرض كردیم كه محل پرواربندی می تواندتحت تأثیرتفاوتهای ناحیه ای موجوددرالگوی كاربری اراضی قرارگیرد. برای مثال در نواحی كم جمعیت جنوب غربی ایالات متحده احتمال گسترش پرواربندی های صنعتی بیشترازنواحی پرجمعیت شمال شرقی است.

     دراینجا یك مدل برنامه ریزی خطی كه هزینه های غیرخوراكی وهزینه حمل ونقل مواداولیه ومحصول نهائی رابه حداقل برساند به كارگرفته شده است. علاوه برملاحظاتی كه درمدل جدید تشریح شد، ملاحظاتی راكه ازگذشته نیزموردتوجه بوده اند، همچون: دسترسی به گوساله قابل پروار، غلات وسبوس مصرفی درپرواربندی وتقاضای سایرانواع دامداری ها وظرفیت كشتارگاهها نیزدراین مدل موردتوجه قرارگرفته است. اطلاعات به كارگرفته شده دراینجا ، اطلاعات رسمی منتشرشده بخش كشاورزی ایالات متحده برای سال 1972 است. ( مقادیر خاصی نیزدرمدل به كاررفته كه جهت اطلاع ازنوع مدل ونحوه محاسبه           می توانیدبه مطالعه بیركت - 1974مراجعه نمائید)

انتخاب ناحیه:

     ایالت متحده به 16 ناحیه پرواربندی گاوتقسیم شده است. (شكل 1) این نواحی باگروهبندی ایالت ها از نظر تولیدگوشت گاوتشكیل شده است. به منظورتسهیل درجمع آوری اطلاعات ازتقسیمات فرعی درداخل ایالت هاخودداری شده است.

     مطالعات قبلی ازهمین تقسیم بندی موجودبرای توزیع فضائی هرمتغیراستفاده استفاده كرده اند.این كاراحتمالاً بادومشكل مواجه است، ابتدا این كه ممكن است نواحی باتوزیع منطقی منابع موجودمنطبق نباشند ونیزممكن است این نواحی محدوده مناسبی برای نتیجه گیری دقیق نباشند. درمطالعه حاضربرای هریك ازمنابع ناحیه متفاوتی درنظرگرفته شده است، این نواحی ازنظرتعدادخیلی بیشتر ازنواحی ازپیش تعیین شده پرواربندی گاو می باشند و به نحوی طراحی شده اندكه توزیع هریك ازمنابع رابطورمنطقی تشریح كنند.هرچنددراینجانیزازتقسیم بندی داخلی ایالت هاخودداری گردید. به این ترتیب 30 ناحیه برای عامل گوساله قابل پروار، 29 ناحیه برای غلات موردنیازپرواربندی، 32 ناحیه سبوس، 30ناحیه برای  كشتارگاه، و32ناحیه برای تقاضای گوشت گاوتعریف شده است.درجدول شماره یك تعلق هریك ازایالت ها به نواحی موردنظرآورده شده است.

الگوهای ناحیه ای كاربری اراضی:

      موضوع جدید دیگری كه درتوزیع فعالیت پرواربندی صنعتی گاومورد توجه قرارگرفته، رقابتی است   كه بین فعالیت های مختلف برسرنوع بهره برداری اززمین وجود دارد. این موضوع به دودلیل مهم است،  ابتدا

جدول 1 - تعلق هریك ازایالت ها به ناحیه بندی های مختلف

ناحیه

 

ایالت

ناحیه  گوساله قابل پروار

ناحیه غلات موردنیازپروار*

ناحیه سبوس موردنیازپروار*

ناحیه

كشتارگاه

ناحیه تقاضای گوشت گاو

آلاباما

25

(6)

(4)

29

24

آریزونا

6

3

9

6

6

آركانزاس

15

(4)

(2)

18

17

كالیفرنیا

3

(2)

3

3

3

كلرادو

9

5

10

8

7

كانكتیكوت

27

(7)

24

25

26

دلاویر

27

(7)

25

26

29

فلوریدا

30

(10)

(6)

30

32

جورجیا

25

(6)

(4)

29

31

آیداهو

4

2

4

4

5

ایلینویز

21

16

19

19

19

ایندیانا

23

18

21

21

21

لوآ

18

13

16

16

15

كانزاس

14

11

14

12

11

كنتاكی

24

(5)

22

22

22

لوئیزیانا

16

(4)

(3)

18

18

ماین

27

(7)

24

25

26

مریلند

27

(7)

25

26

29

ماساچوست

27

(7)

24

25

26

میشیگان

22

17

20

20

20

مینه سوتا

17

12

15

15

14

میسی سیپی

25

(6)

(4)

18

18

میسوری

19

14

17

17

16

مونتانا

7

4

6

7

4

نبراسكا

13

9

13

11

10

نوادا

5

(3)

5

3

3

نیوهامشیر

27

(7)

24

25

26

نیوجرسی

27

(7)

25

26

27

نیومكزیكو

10

6

(1)

9

8

نیویورك

27

(7)

24

25

27

كارولینای شمالی

29

(9)

(5)

28

30

داكوتای شمالی

11

7

11

10

9

اوهایو

26

19

23

24

25

اوكلاهما

15

11

(2)

13

12

اورگون

2

(1)

2

2

2

پنسیلوانیا

27

(7)

25

26

28

رودآیلند

27

(7)

24

25

26

كارولینای جنوبی

29

(9)

(5)

28

30

داكوتای جنوبی

12

8

12

10

9

تنسی

24

(5)

22

23

23

تكزاس

16

6

(3)

14

13

اتا

5

(3)

8

5

5

ورمونت

27

(7)

24

25

26

ویرجینیا

28

(8)

26

27

29

واشینگتن

1

1

1

1

1

ویرجینیای غربی

28

(8)

26

27

29

ویسكانسین

20

15

18

19

19

وایومینگ

8

4

7

7

5

*- اعدادداخل پرانتزنشان دهنده نواحی كمبودغلات یا سبوس است.

ابتدا به این دلیل كه اگرقیمت زمین به سبب رقابت بین كاربری های مختلف خیلی بالا رود، ممكن است استفاده از زمین برای فعالیت پرواربندی صنعتی گاوغیراقتصادی شود. سپس به این دلیل كه درمناطق دارای تراكم جمعیت زیاد، مزاحمت هایی كه انسان ودام برای یكدیگردارندممكن است این فعالیت تولیدی رامحدودكند.   این محدودیت هامی توانددراثرمسائلی مثل بوی آزاردهنده، وجودسروصدا، یادفع ضایعات باشد. 

     به منظورمدل سازی اثرالگوهای كاربری اراضی برمكان یابی پرواربندی صنعتی گاو، هزینه های غیرخوراكی هرراس درهرناحیه مجازبه تغییربراساس سطح تولید درناحیه شده است. درمناطقی كه رقابت برسرنوع استفاده اززمین خیلی زیاداست، تولیدی بیش ازمقادیركنونی تولیدموجب می شودمنحنی هزینه به سرعت روبه بالارودوتقریباًیك محدودیت راایجادمی كند. درمناطقی كه این رقابت كم است،منحنی هزینه (برای تولیدبیشتر) به آرامی بالا می رود وتقریباًمحدودیتی راایجادنمی كند. توسعه این منحنی هزینه های غیرخطی غیرخوراكی برمبنای این فرض پایه گذاری شده كه نواحی پرجمعیت ونواحی كه تراكم دامی درآنهابالااست برای بهره برداری ازمنابع زمین رقابت بیشتری دارند ومحدودیت بیشتری بین انسان ودام وجوددارد.بنابراین منحنی هزینه های غیرخوراكی برای تولیدی بیش ازتولیدكنونی خیلی سریع ترصعود      می كند؛ برعكس درمناطق كم جمعیت  وتراكم دامی كم،هزینه های مذكوربه سرعت بالا نمی رود.  تعارضی كه بین جمعیت انسانی وجمعیت دامی وجودداردنهایتاًبه نقطه ای می رسدكه هزینه های غیرخوراكی دامداری ناشی ازهمزیستی بین انسان ودام به نحوبازدارنده ای بالامی رود. روشی كه برای مدل سازی منحنی هزینه های غیرخوراكی به كارگرفته شد، برآوردمقدارافزایش تولیدی است كه درهرناحیه قبل ازرسیدن به مرحله بازدارندگی هزینه های غیرخوراكی مقدوراست.این برآوردهاباترسیم نموداری كه دریك سمت تراكم دامی(تعداددام نسبت به اراضی كشاورزی-به آكر) ودرسمت دیگرتراكم جمعیت(تعدادجمعیت نسبت به وسعت اراضی كشاورزی-به آكر) به دست آمده است.( شكل 1) دراین نمودار نواحی 11،2و14 برروی خطی قرارگرفته اند كه حداكثرجمعیت دامی وانسانی ممكن برای تولیدگاوپرواری رانشان می دهد. دراین سه ناحیه ونیزدرناحیه 15(كه دربالای خط قرارگرفته)، طی سالهای اخیرتولیداین محصول،همزمان باافزایش جمعیت وشهرگرائی، روبه كاهش بوده است. بنابراین چنین درنظرگرفته شده كه این نواحی برروی مرز ویانزدیك به مرزحداكثرتولیدشان قرارگرفته اند؛ناحیه15بالاترازمرزقرارگرفته وتولیددرآن به كاهش خودادامه خواهدداد.[1]

بااستفاده ازاین شكل افزایش ممكن درتراكم دامی باتوجه به تراكم جمعیت انسانی موجود، برای هرمنطقه محاسبه شده است. برای مثال، درناحیه1 تراكم جمعیتی15/0 نفروتراكم دامی06/0 واحددامی درهرآكرزمین كشاورزی است. درتراكم جمعیتی 15/0، تراكم دامی می تواندقبل ازرسیدن به خط حداكثرتولید، تا24/0راس درهرآكرافزایش بابد. به این ترتیب برآوردشده است كه حداكثرتولیدممكن برای منطقه 1 چهاربرابرسطح تولیدكنونی است. برآوردمشابهی برای نواحی دیگرانجام شده كه نشان می دهدهمانطوركه ظرفیت مذكوردرناحیه1تا4 برابرمیزان تولیدكنونی می تواندافزایش یابد،ناحیه2معادل1برابر،ناحیه3 تا5/4برابر،ناحیه 4تا4/13برابر،ناحیه5تا3/9برابر،ناحیه6تا5/4برابر،ناحیه7تا4/4برابر،ناحیه8تا4/3برابر،ناحیه9تا8/2برابر، ناحیه10تا4/3برابر،ناحیه11معادل1برابر،ناحیه12تا8/1برابر، ناحیه13تا1/1برابر،ناحیه 14معادل 1برابر، ناحیه 15معادل 1برابروناحیه 16تا5/1برابر امكان افزایش تولیددارند. مسلماًاطمینان زیادی دربرآوردهای مربوط به حداكثرتولیدوجودندارد،ولی تفاوتهای نسبی بین نواحی قابل استدلال به نظرمی رسد. برمبنای این برآوردازحداكثرسطح تولید،معادله زیربرای بیان رابطه معكوس بین هزینه های غیرخوراكی وظرفیت تولیددریك ناحیه معرفی می گردد:  

 NFC=(MP-CP)

C/(MP-PL)

PL >CP

دراینجا NFC (nonfeed cost) هزینه های غیرخوراكی (به عنوان متغیروابسته)،

و(production level)PL سطح تولید(به عنوان متغیرغیروابسته)

و Cهزینه های برآوردشده تولیددرسطح كنونی ، درسطح ناحیه

CP  سطح تولیدكنونی درناحیه

MP حداكثرسطح تولیددرناحیه است.

سپس منحنی غیرخطی هزینه های غیرخوراكی حاصل از این معادله به وسیله مجموعه ای شش مرحله ای تخمین زده شده است. هرمرحله نیازمندیك محدودیت اضافی است. مرحله1تولید تایك سطح معین،باهزینه ای تعیین شده برای تولیدهررأس درنظرگرفته می شود؛ مرحله2تولیدممكن تاسطحی بالاتر،باهزینه سرانه ای كه تاحدمعینی بالاتر است ودیگر مراحل به همین صورت ادامه پیداكرده است.

تولیدبهینه مبنا(Base Case):

درجدول2 مقایسه مقادیرتولید واقعی باتولیدبهینه كه توسط مدل محاسبه شده آمده است.بامقایسه این سطوح تولیدمی توان رشدیانزول نواحی  رافهمید.

 

                  جدول 2- مقایسه سطوح تولیدواقعی وبهینه، سال 1972                           (به هزاررأس)

 

ناحیه تولید

( پرواربندی صنعتی گاو)

سطح تولیدواقعی

سال 1972

سطح تولیدبهینه

درصدانحراف تولیدواقعی ازتولیدبهینه

 

 

1

518

718

39

 

 

2

2062

872

58-

 

 

3

637

399

37-

 

 

4

899

569

37-

 

 

5

321

54

83-

 

 

6

2291

2605

14

 

 

7

5310

5939

12

 

 

8

1581

1414

11-

 

 

9

3990

4590

15

 

 

10

2405

3305

37

 

 

11

3986

3986

0

 

 

12

638

638

0

 

 

13

1217

1217

0

 

 

14

1256

1256

0

 

 

15

194

194

0

 

 

16

628

319

49-

 

 

دراین جدول برای نواحی 11 تا 15،باوجودی كه براساس این محاسبه امكان تولیدبیشتری دارند انحرافی ازتولیدبهینه نشان داده نشده است زیراالگوی كاربری اراضی تعیین شده برای این مناطق تولیدشان رادرسطح كنونی محدودكرده است. به رغم اینكه دربعضی مناطق اختلاف زیادی بین تولیدبهینه وتولید جاری وجوددارد،دركل نتایج خیلی منطقی به نظرمی رسد، زیراانحرافات زیادعمدتاًدرمناطقی دیده می شودكه سهم كوچكی درتولیدكل دارند.بیشترین انحراف تولیدواقعی ازتولیدبهینه درناحیه 2(كالیفرنیا) دیده می شودبه نحوی كه تولیدجاری بسیاربیش ازتولیدبهینه است. درسال های اخیردركالیفرنیاتولیدتاحدودی روبه كاهش رفته است. اماتحلیل حساسیت هزینه هادراین ناحیه حاكی ازادامه این روند و كاهش بیشتراست. این نتایج مطالب گودوین ودیتریش رادرزمینه رشدفعالیت پرواربندی گاودردشت های مركزی وجنوبی ایالات متحده تأییدمی كند.

حساسیت هزینه ها درتولیدبهینه:

سوال اساسی دراین قسمت حساسیت تولیدبهینه به برآوردهزینه های غیرخوراكی وهزینه های حمل ونقل است. روشی كه برای این كاراستفاده شدبالا وپایین بردن هریك ازمتغیرهای هزینه به اندازه ای كه جواب تغییركند.این رویه برای تمام متغیرهادرابتداانجام شدومتوسطدرصدتغییرات هرنوع ازهزینه هامحاسبه شد.  این متوسط هاواعدادبالاوپایین آن درجدول 3 آمده است. این جدول نشان دهنده قدرت این مدل برنامه ریزی خطی، به وبژه درخصوص هزینه های حمل ونقل است. نتایج نشان دهنده این است كه بعضی ازارقام هزینه می توانند50% خطاداشته باشند، بدون اینكه تغییری رادرحل مسئله ایجادكنند.

 

         جدول 3- انحرافات درهزینه متغیرهای اصلی بدون تغییردرحل مسئله   ( اعداد به درصد)

 

نوع هزینه

محدوده بالا

محدوده پایین

 

 

متوسط انحراف

حداكثر

انحراف

حداقل

انحراف

متوسط

 انحراف

حداكثر

انحراف

حداقل انحراف

 

 

هزینه های غیرخوراكی

6

23

0

2

8

0

 

 

حمل گوساله

58

359

0

19

96

0

 

 

حمل دانه ها

13

92

0

14

100

0

 

 

حمل سبوس

42

238

0

53

100

0

 

 

حمل دام به كشتارگاه

30

246

1

9

35

0

 

 

حمل گوشت ازكشتارگاه

135

896

0

24

95

0

 

 

اما تغییرات درهزینه های غیرخوراكی نشان می دهدكه حتی خطایی كوچك دربرآورداین هزینه هاممكن است حل بهینه مسئله راتغییردهد.می توان انتظارداشت كه این تغییرات اثرمستقیمی برمكان یابی صنعت پرواربندی گاوداشته باشد. باتوجه به این موضوع تحلیل بیشتری برروی عوامل هزینه های غیرخوراكی صورت گرفت. هریك ازهزینه های غیرخوراكی بطورجداگانه ، با10% كاهش و10% افزایش، جهت مشاهده اثری كه برروی مكان یابی صنعت مذكوردارند، موردبررسی قرارگرفت. جدول4 نتایج این تغییردرمقدارتولید دراثرتغییرایجادشده درهزینه های غیرخوراكی را برای هریك ازنواحی نشان می دهد.

 

جدول 4- اثر10% تغییرهزینه های غیرخوراكی درسطح تولید بهینه       (به هزاررأس)

ناحیه پرواربندی گاو

مبنا(base case)

تولیدبهینه با10%كاهش در هزینه های غیرخوراكی

تولیدبهینه با10%افزایش در هزینه های غیرخوراكی

1

718

734

618

2

872

1172

872

3

399

499

114

4

569

899

393

5

54

221

54

6

2605

2706

2521

7

5939

6867

5137

8

1414

1781

788

9

4590

4890

4282

10

3305

3605

2804

11

3986

3986

3937

12

638

688

44

13

1217

1217

591

14

1256

1256

706

15

194

194

194

16

319

628

87

 

دراین جدول می توان نتایج مقادیرتولیدبهینه رابامقادیرتغییرداده شده (10%بالاو10%پایین ترازهزینه های غیرخوراكی)مقایسه كرد.نتایج حاكی ازآن است كه تغییردرهزینه های غیرخوراكی برای نواحی 11،10،9،7،6،1و15تأثیركمی برروی موازنه سطوح تولیددارد. برای ناحیه2 تولید نبایدكمتراز مقدارتولید بهینه صورت گیرد،اما درصورتی كه هزینه های غیرخوراكی بالابرآوردشوند،تولیدمی تواندبالاتررود.اگرچه این امرنتیجه گیری كلی كه درموردكاهش پرواربندی گاودرناحیه 2وجودداردراتغییرنمی دهد. نواحی 5،4 و16اگرچه ازنظردرصدباتغببرزیادی مواجه انداماارقام مطلق تغییردرآنهامقادیركمی راشامل می گردد. برای نواحی 13،12،8و14تولید نبایدبالای تولیدبهینه برودامامی تواندكمترباشد، به شرطی كه هزینه های  غیرخوراكی كمتربرآوردگردند.

     نتیجه گیری اصلی ازاین تحلیل این است كه هزینه های غیرخوراكی حساس ترین هزینه هادرتعیین موقعیت مكانی پرواربندی اند،خطاهای احتمالی موجوددربرآوردهزینه های غیرخوراكی برای ایجاد تغییردرنتایج كلی بدست آمده كافی نیست. 

تحلیل ساختارمدل:

یادآوری می گرددهدف ازاین مقاله تعیین ملاحظات یاعواملی است كه اثرمعنی داری برمكان گزینی پرواربندی صنعتی گاودارند. روش كاربه صورت مقایسه نتایج بدست آمده ،بدون لحاظ داده های مدل درنتایج سطح بهینه مبنا(base case) است. فرض براین است كه سطح بهینه مبنادقیق ترین نتایج رادارد،زیراتمام ملاحظات رادربردارد. جدول 5 دربردارنده نتایج حاصل ازبه ترتیب برداشتن هریك ازمحدودیت های: گوساله قابل پروار،محدودیت دانه های موردنیازدرپرواربندی،سبوس،ظرفیت كشتارگاه ومحدودیت الگوی كاربری اراضی، ازمدل است. به علاوه جدول 5 دربردارنده نتایج حاصل ازبه كارگیری همان مناطق شانزده گانه پرواربندی گاوبرای متغیرهای فضائی است. نتایج حاصل ازبرداشتن هریك ازعوامل موردبررسی دردنباله مطلب به بحث گذارده شده است.

   دسترسی به گاوقابل پروار

اهمیت دسترسی به گاوقابل پرواردرمناطق 2،3و16مشخصاًدیده می شود.دراین مناطق تولیددرصورت عدم دسترسی به گاوپرواری به شدت كاهش می یابد. اساساً بقیه قسمتهای ایالت متحده  عمیقاً تحت تأثیر این عامل قرار گرفته اند، به غیر از مناطق 4 و 7 که کمبود خود را از دیگر نواحی جبران می کند.

 

 

دسترسی به غلات مورد نیاز در پرواربندی گاو:

روشن است که این عامل نیز در مکان گزینی پرواربندی های گاو مؤثر است. نشانه آن انحراف قابل توجهی است که از تولید بهینه وجود دارد. کمبود غلات در نواحی 2، 4 و 16 به وضوح دیده می شود. بر عکس در نواحی مرکزی ایالات متحده در نواحی 7، 8، 9 و 10 مقداری از تولید خود را اگر به خاطر مزیتهایشان در تولید غلات نبود از دست می دادند. اگرچه این نتایج در این مقاله آورده نشده ، مشخص شده که نیازی نیست حمل غلات به نواحی دارای کمبود با کمبود غلات در نواحی همزمان با هم بهینه شود. (Byrkett 1974)

 

 

 

دسترسی به سبوس:

از مطالب ارائه شده در جدول 4 می توان نتیجه گرفت که نیازی به وارد کردن سبوس به عنوان عاملی مؤثر در مدل مکان یابی پرواربندی گاو نیست. نتایج تحقیق گودوین و دیتریش نیز این موضوع را تأیید می کند.

دسترسی به کشتارگاه دام:

اثر تقریباً ناچیز ظرفیت کشتارگاه در نتایج این تحقیق کاملاً متعجب کننده است. تنها انحراف قابل توجه در نواحی 5 و 16 دیده می شود. آنچه این نتایج را تعجب آور می کند این است که موضوع ظرفیت کشتارگاهها در مقایسه با دیگر عوامل  تا کنون بیشترین بحث ها، مطالعات و تحقیقات را به خود اختصاص داده است.(Goodwin and Langemeier) بعضی از عوامل مانند شرایط اقلیم و خاک با موقعیت مکانی در ارتباط اند اما تأسیسات کشتارگاهی می تواند در هر جا برپا شود. این موضوع، دسترسی به کشتارگاه را از فهرست عوامل  ثابت موثر در این زمینه کنار می زند.

جزئیات فضایی:

برای مشخص کردن اینکه آیا این تشریح اضافی واقعاً لازم است یا نه، یک مدل ساخته شد که همان 16 ناحیه پرواربندی گاو برای تمام منابع در آن وارد شد و همان مراکز پرواربندی گاو به عنوان مرکز نواحی دیگر در نظر گرفته شدند. تمام قابلیتهای دسترسی به منابع و تقاضاهای گوشت گاو در شانزده ناحیه پروار جمع شد. تمام اطلاعات به جز هزینه حمل و نقل ( که بر مبنای فاصله بین مراکز پرواربندی در نظر گرفته شد )همان اطلاعات باقی ماند.

جدول 5 دربردارنده موقعیت بهینه پرواربندی گاو ، که از مدل نواحی شانزده گانه که بدون نواحی اضافی منابع است. این نتایج تفاوتهای بزرگی را در پنج مورد از نواحی شانزده گانه نشان می دهد (نواحی 2، 4، 6،13  و 16) معنی دارترین اختلاف در ناحیه 2 دیده می شود. (در ناحیه 2 سطح تولید بهینه از 872000 رأس به 1601000 رأس تغییر می کند) این نتایج به روشنی نشان دهنده اهمیت موضوعات فضائی در تعیین نواحی است. استفاده از همان نواحی شانزده گانه برای تمام منابع نمی تواند نتایج خیلی مطلوبی داشته باشد.

 

 

 

سطح تولید بهینه بدون وارد کردن تعدادی از موارد در مدل

ناحیه پرواربندی گاو

مبنا(base case)

گاو

قابل پروار

غلات مورد

استفاده در

پرواربندی

سبوس

ظرفیت

کشتارگاهها

سایر منابع درناحیه

الگوهای

کاربری

اراضی

1

718

734

618

718

718

734

734

2

872

0

2064

872

964

1601

872

3

399

0

432

399

376

306

250

4

569

1299

1226

569

676

279

676

5

54

54

54

54

93

54

54

6

2605

2744

2691

2605

2691

2306

2544

7

5939

6511

5657

5958

6194

5393

4378

8

1414

1524

927

1288

929

1781

506

9

4590

4685

3990

4590

4290

4514

4685

10

3305

3305

2705

3305

3305

3005

5813

11

3986

3986

3986

3986

3986

3986

4722

12

638

611

638

638

638

688

0

13

1217

1217

1217

1217

1217

1267

591

14

1256

1207

1256

1256

1256

1256

945

15

194

194

194

194

194

194

908

16

319

87

510

445

678

678

87

الگوهای ناحیه ای کاربری اراضی

این عامل اثر بسیار زیادی بر روی مکان یابی نواحی فعالیت پرواربندی گاو دارد. این موضوع از نتایج جدول 5 به خصوص برای نواحی 7، 8، 10، 11 و 15 مشهود است. می توان گفت نتایجی که به این طریق با بکارگیری این عامل به دست آمده ، به اطلاعات سال 1972 بسیار نزدیکتر است که این امر اعتبار و روائی مدل را افزایش می دهد. به عنوان مثال تولید بهینه در ناحیه 15 بدون در نظر گرفتن الگوی ناحیه ای کاربری اراضی نزدیک به 5 برابر تولید کنونی است. واضح است که انتظار چنین رشدی در ناحیه شمال شرقی غیر واقع بینانه است.

جمعبندی و نتیجه گیری:

یک مدل برنامه ریزی خطی حداقل کننده هزینه ها به منظور مدل سازی موقعیت بهینه پرواربندی گاو در این مقاله درست شد و نتایج زیر به دست آمد:

الف- دسترسی به  غلات مورد استفاده در پرواربندی شدیداً مکان پرواربندی را تحت تأثیر قرار می دهد.

ب- دسترسی به سبوس در مکانیابی پرواربندی گاو از اهمیت اولیه برخوردار نیست

ج- ظرفیت کشتارگاه موقعیت پرواربندی گاو را در کوتاه مدت تحت تأثیر قرار می دهد اما در بلند مدت تأسیسات کشتارگاهی به نواحی پرواربندی منتقل می شوند.

د- در مدل سازی موقعیت پرواربندی های گاو مهم است که از تعدادی از منابع ، بیش از تعداد نواحی پرواربندی گاو استفاده کنیم.

ه- الگوهای کاربری اراضی هم می توانند ازطریق رقابت فعالیتهای مختلف بر سر زمین و هم به دلیل مزاحمتهایی که فعالیت دامداری با بوی آزار دهنده، فاضلاب و ایجاد آلودگی آب در نواحی پر جمعیت ایجاد می کند، بر مکان یابی پرواربندی گاو تأثیر می گذارد.

این نتایج در چند ناحیه اثرات مهمی بر روی صنعت پرواربندی دارد. روندهای اخیر نشان می دهد که سهم گوساله قابل پروار در نواحی دشتهای مرکزی جنوب شرقی رو به افزایش و سهم تولید غلات مورد استفاده در پرواربندی در ایالات دریاچه رو به افزایش است. اثر افزایش قیمت سوخت یا هزینه حمل و نقل تا حدودی نامعلوم است. هزینه های سوخت برای هزینه های حمل گوساله پرواری و غلات مورد استفاده در پرواربندی می تواند با مکان گزینی پرواربندی ها در ایالتهای قسمت میانی به حداقل رسانده می شود در حالی که هزینه های حمل گوشت به بازار می تواند با استقرار واحدهای پرواربندی در نزدیکی مراکز جمعیتی به حداقل رسانده شود. این نیروهای متضاد با توجه به ماهیت هزینه های حمل و نقل با مکان گزینی به تعادل می رسند.

تغییرات در تکنولوژی های پرواربندی گاو می تواند به سه طریق مکان یابی پرواربندی های گاو را تحت تأثیر قرار دهد. نخست اینکه همچنانکه پرواربندی های تجارتی غلبه پیدا می کنند، هزینه های غیر خوراکی در برخی نواحی رقابتی تر می شوند. برای مثال هزینه های غیر خوراکی در کمربند ذرت نسبت به دشتهای جنوب شرقی بسیار بیشتر است. این امر تا اندازه ای مربوط به سهم بیشتر کشاورزان پرواربند است. بنابر این افزایش در تجاری شدن این فعالیتها هزینه های غیر خوراکی خاصی را پایین می آورد و بسته به میزان حساسیت طبیعی این هزینه های غیر خوراکی روند تولید ممکن است تغییر کند. دوم این که ممکن است تغییرات تکنولوژیکی امکاناتی فراهم کند که دامداری ها و مناطق مسکونی در نزدیک یکدیگر مستقر شوند بدون اینکه مزاحمتی ایجاد کنند و در این صورت از محدودیتهایی که الگوهای کاربری اراضی ایجاد می کند کاسته خواهد شد. به عنوان مثال پرواربندی های آینده ممکن است چند طبقه ای و کاملاً بسته و بدون بو باشد که ضایعات در آن بطور کلی بازیافت می شوند و یا عملیات کمپوست سازی برای آنها انجام می شود. این نوع تأسیسات ممکن است عجیبتر از تأسیسات گلخانه ای که امروزه در فضاهای بسته ی آنها محصولات زراعی زیادی تولید می شود، نباشد. سوم این که مقتضیات محیطی جدید ممکن است هزینه های غیر خوراکی را به شکل متفاوتی در کلیت کشور تحت تأثیر قرار دهد. در مطالعه ای که در سال 1975 انجام شد (Byrkett)مشخص شد که لایحه مقابله با آلودگی آب که در سال 1972 تصویب شد، اثر کمی بر مکان یابی پرواربندی ها داشته اما اثر محسوسی بر روی هزینه های غیر خوراکی داشته و باز هم تغییرات بعدی در قوانین می تواند این نتایج را تغییر دهد.اتفاقاً نتایج یافته های فورستر (Forster) نیز نشان دهنده اثر کم این قوانین وضع شده بر روی پرواربندی گاو است./ ترجمه از: وجدانی( وبلاگ توسعه پایدار و جغرافیا )

 

 

 

 

 1 –Bhagia, Dietrich, Goodvin and King

1-به منظورآزمون حساسيت اين محدوديت,يك محدوديت باجمعيت متغير ارزيابي شده است.اين مورداجازه 50درصدتوليدبيشترقبل ازرسيدن به حداكثرتوليدرااجازه مي دهداماتغييرات كمي را درنتايج ايجادكرده است.(Byrkett 1974)بنابراين چنين نتيجه گيري شده است كه ملاحظات مهم تفاوت نسبي كه بين نواحي بوده بيش ازافزايش مطلق توليدمقدور, مي باشد.

 

نوشته شده توسط حمید رضا وجدانی  | لینک ثابت |